huisstijl

Cliëntgericht modulair aanbod.

Wij bieden zorg op maat. Samen met het gezin onderzoeken wij de hulpvraag en welke werkvorm hiervoor een gepast antwoord is. De begeleider maakt tijd voor het verhaal van de ouders en bevraagt ouders steeds wat zij als belangrijkste probleem ervaren. Een hulpverleningstraject kan samengesteld worden uit verschillende begeleidingsvormen, waartussen flexibel kan geschakeld worden.

Laagdrempelig

Voor de rechtstreeks toegankelijke afdelingen in Lier (CKG De Kleine Kameel) en Vilvoorde (CKG De Kleine Parachute) zijn wij zeer laagdrempelig, makkelijk bereikbaar en vraagt de hulpverlening geen grote financiële inspanningen. Ouders kunnen rechtstreeks aanmelden of na doorverwijzing. Voor de residentiële afdeling in Berlaar (CKG Kinderland) verloopt de instroom doorgaans via de Toegangspoort, hoewel ouders ook rechtstreeks een opvangvraag kunnen stellen.

KINDGERICHT

In onze visie staan de basisrechten van het kind centraal. Elk kind is een gelijkwaardige partner in de begeleiding met een eigen hulpvraag en eigen rechten. We houden rekening met hun wensen en mening, noden en behoeften.

GEZINSGERICHT

Ouders blijven tijdens de begeleiding de eindverantwoordelijken over de opvoeding van hun kind. Elke ouder heeft een eigen kijk op de opvoeding. We kijken naar een gezin in termen van groei, verandering, crisis en ontwikkeling. We hebben respect voor de loyaliteit tussen ouder en kind.

OPLOSSINGSGERICHT

We richten ons op het positieve en op de krachten die het gezin aanwezig zijn. Centraal staat het versterken van het opvoedkundig proces. In elke begeleidingsfase werken we op een doelgerichte en planmatige manier, waarbij ook ouders verantwoordelijk blijven voor de regie van het ondersteuningsplan.

netwerkGERICHT

Waar mogelijk zetten we ook in op het verbindend werken tussen het gezin en hun netwerk. Indien reeds een professioneel en/of informeel (familie, vrienden, buren, leerkrachten,…) netwerk bestaat, aarzelen wij niet om samen te werken aan de oplossingen, maar steeds met toestemming van de ouders.

OPEN EN VERBINDENDE COMMUNICATIE

We zetten zeer sterk in op een positieve samenwerkingsrelatie met de cliënt. Wij vinden een heldere en transparante communicatie zeer belangrijk. We spreken open met elkaar en luisteren naar elkaar, zowel met de gezinnen als met collega’s.

DE PEDAGOGISCHE VISIE IS REGGIO EMILIA GEÏNSPIREERD:

Ieder kind is uniek in zijn opvoedingsvraag. Het is belangrijk het kind in zijn ontwikkelingskansen te zien. Kinderen zijn krachtige wezens (krachtig kindbeeld) en geboren onderzoekers. Het is belangrijk het kind in zijn kracht te zetten en autonomie te geven. Er zijn drie pedagogen, het kind zelf, de volwassenen en de omgeving.

VEILIGHEID EN TRAUMASENSITIEF

Veiligheid voor het kind betekent rust, zorg en geborgenheid, structuur en een ouder die als veilig hechtingsfiguur aanwezig is. Als veiligheid in het gedrang komt, wordt door middel van een veiligheidsplan sterk ingezet op het ondersteunen van de verbinding tussen ouder en kind, het herstellen van de hechting, het hanteren van emoties en gedrag, en het kind opnieuw verbinding laten maken met zichzelf.

PROFESSIONEEL EN DESKUNDIG:

Onze medewerkers zijn professionele hulpverleners. Zij hebben de nodige kennis en vaardigheden en werken met methodische hulpverleningskaders die werkzaam zijn en waarvan bewezen is dat ze efficiënte hulp kunnen bieden. In hun professionele attitude dragen onze medewerkers de principes van onze huisstijl hoog in het vaandel. Professionaliteit is nooit af, iedere medewerker krijgt tijd en ruimte voor de eigen professionele ontwikkeling. Elke begeleider maakt deel uit van een team. De zorg voor de hulpvraag van het kind, de ouder of het gezin, is steeds een collectieve verantwoordelijkheid van het team.